گارانتی و شرایط

با تشکر از خرید شما

 

شرایط گارانتی برای دوچرخه های شرکت  ویرادوچرخه مبین
– گارانتی فقط شامل تنه دوچرخه می باشد.
– گارانتی از زمان صدور فاکتور، برای تنه به مدت 1 سال است.
– جهت برخورداری از گارانتی، فرم گارانتی در سایت ویرادوچرخ مبین  باید در کمال صحت تکمیل شده  و ثبت گردیده باشد.
– اگر شماره تنه درج شده در قسمت مربوط در سایت با شماره بدنه دوچرخه مطابقت نداشته باشد، ضمانت نامه فاقد اعتبار است.
– ارائه خدمات به خریدار، فقط با ارائه فاکتور خرید فروشگاه انجام می شود.
– تعمیر یا مونتاژ توسط افراد غیر از نمایندگی های رسمی شرکت، دوچرخه را از گارانتی خارج می کند.
در صورت مفقود شدن فاکتور، فاکتور المثنی یا کپی آن صادر نخواهد شد

روند جبران خسارت:

در صورت وجود مشکل تحت شرایط ضمانت ذکرشده، با ارایه ی کارت گارانتی و فاکتور فروش، پس از بررسی و تصمیم گیری توسط شرکت ویرا دوچرخ مبین، قطعه معیوب تعویض خواهد شد. تمامی مسیولیت تصمیم گیری و اجرای این ضمانت برعهده شرکت می باشد.پس از دوره ای 30روزه هزینه ی نصب قطعات توسط تعمیرگاه تخصصی شرکت ویرا دوچرخ مبین، برعهده ی مالک می باشد. این ضمانت از روز خرید شروع شده، و تنها قابل استفاده برای مالک اول است و امکان انتقال ندارد.

مواردی که شامل گارانتی نمی شود:

1درصورتی که شماره تنه مخدوش شده باشد.

2استفاده ی دوچرخه در مسیرها، مسابقات و شرایط غیرعادی و…….که دوچرخه برای ان طراحی نشده و مناسب مدل نباشد.

3- مشکلات و خرابی قطعات که در اثر استفاده نادرست از دوچرخه باشد.

4- خرابی رنگ و برچسب که در اثر استفاده نادرست ضربه، مسابقات، پرشها و سواری در شرایط مختلف آب و هوایی به وجود آیند.

5- خسارت ناشی از زمین خوردن شدید و تصادفات دوچرخه، تحت پوشش ضمانت نمی باشد.

6- دوچرخه هایی که هرگونه تغییر(جوشکاری، رنگ و…..) در قطعاتشان ایجاد گردد.

وب سایت: VIRADOCHARKH.COM

صدای مشتری: 09172864492